Kodeks postępowania firmy Smart Sunpro Power Co., Ltd. i pozostałych spółek z grupy (zwana dalej „SMART SUNPRO POWER”) określa nasze podstawowe zobowiązania, dotyczące obowiązków związanych z przestrzeganiem przepisów prawa.

Kodeks zawiera podstawowe wytyczne dotyczące wdrożenia zasad etyki biznesowej firm: Smart Sunpro Power Solar (Changshu) Co., LTD., Smart Sunpro Power Engineering Technology (Shanghai) Co., LTD. i Smart Sunpro Power Co., LTD. (zwane dalej łącznie „Grupą Smart Sunpro Power”). Jeżeli praktyka handlowa lub obowiązujące prawo wymagają wyższych standardów w porównaniu do niniejszego kodeksu to zawsze się do nich stosujemy. Kodeks postępowania zawiera przegląd kluczowych informacji związanych z postępowaniem biznesowym i jego etyką. Kodeks opisuje, kim jesteśmy i jak pracujemy, aby szanować nasze otoczenie. 

Pragniemy zapewnić, że ustanowiliśmy skuteczne procedury, zapewniające, że każdy nasz pracownik lub współpracownik, działając indywidualnie lub wspólnie z innymi pracownikami, będzie mógł złożyć skargę z zachowaniem zasady poufności oraz bez obawy poniesienia jakichkolwiek negatywnych konsekwencji.

Kodeks postępowania ma zastosowanie do wszystkich naszych pracowników (również z kadry menedżerskiej), a także przedstawicieli na całym świecie w celu zapewnienia ram właściwego postępowania dla zapobiegnięcia wszelkim działaniom, które mogą zaszkodzić interesom Smart Sunpro Power. Niniejszy kodeks postępowania obejmuje kwestie szczegółowo opisane poniżej, a ponadto uzupełnia (ale nie zastępuje) wszelkie istniejące zasady i procedury Smart Sunpro Power. Korupcja i inne formy nieetycznych praktyk biznesowych są surowo zabronione.

Pracownicy powinni unikać konfliktów pomiędzy interesami osobistymi / finansowymi, a interesami firmy. Wszelka działalność biznesowa prowadzona przez pracowników w imieniu Smart Sunpro Power Group będzie realizowana zgodnie z zasadami rachunkowości spółki i lokalnymi przepisami prawa. Działalność biznesowa powinna być dokładnie rejestrowana i podlegać regularnym działaniom audytowym.

- Nie tolerujemy żadnej formy korupcji ani przekupstwa ze strony pracowników, osób trzecich lub agentów, w tym jakichkolwiek płatności lub innych form korzyści wręczanych urzędnikom państwowym w celu wywarcia wpływu na proces podejmowania decyzji.
- W pełni rozumiemy i zobowiązujemy się przestrzegać wszystkich obowiązujących krajowych i zagranicznych przepisów oraz regulacji dotyczących przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.
- Nie fałszujemy informacji na potrzeby realizacji transakcji.

Nie przekazujemy dóbr materialnych, bezpośrednio ani pośrednio (w tym za pośrednictwem stron trzecich) pracownikom Smart Sunpro Power Group ani innym interesariuszom w celu uzyskania lub utrzymania współpracy lub osiągnięcia celów transakcyjnych. Dotyczy to, m.in.:
- prezentów lub pieniędzy (na przykład z okazji urodzin, ślubów i świąt);
- pożyczek,  rabatów sprzedażowych, premii itp.;
- świadczeń stanowiących ekwiwalent pieniężny, takich jak karty podarunkowe, karty bankowe, karty paliwowe i papiery wartościowe;
- wszelkich usług i innych dóbr materialnych.

- Nie zatrudniamy pracowników poniżej szesnastego roku życia (16). Jeśli lokalne prawo wymaga wyższej granicy wieku to przestrzegamy je skrupulatnie.
- Zapewniamy równe szanse i traktowanie naszym pracownikom. Rekrutujemy, wybieramy i awansujemy pracowników w oparciu o obiektywne i niedyskryminujące zasady. Wszelkie formy dyskryminacji ze względu na rasę, kolor skóry, płeć lub religię, są surowo zabronione.
- Zależy nam na zapewnieniu bezpiecznego środowiska pracy, kładąc nacisk na przestrzeganie przepisów przeciwdziałających molestowaniu, które zabraniają wszelkich postępowań o charakterze seksualnym, grożącym, obscenicznym lub wyzyskującym;
- Zapewniamy godziwe wynagrodzenie i gwarantujemy, że odpowiada ono co najmniej obowiązującej ustawowej płacy minimalnej;
- Przestrzegamy obowiązujących przepisów dotyczących wynagrodzeń, godzin pracy i świadczeń;
- Zobowiązujemy się do poszanowania godności, prywatności i praw osobistych naszych pracowników w miejscu pracy oraz do ochrony naszych pracowników przed wszelkimi formami dyskryminacji, molestowania i nadużyć;
- Nie praktykujemy pracy przymusowej i nie kupujemy surowców wytworzonych w wyniku pracy przymusowej;

- Firma zobowiązuje się nie tylko do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów BHP, ale także do prowadzenia swojej działalności w taki sposób, aby chronić bezpieczeństwo swoich pracowników
- Zapewniamy szkolenia edukujące pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz postępowania zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi normami ustawowymi lub międzynarodowymi, dotyczącymi ochrony środowiska;
- Zachęcamy naszych poddostawców do przestrzegania lokalnych przepisów i regulacji (np. zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska itp.) oraz promowania społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zgodnie z zapisami umów chronimy informacje poufne Smart Sun Pro Power Group oraz osób trzecich, w tym m.in. klientów i dostawców. Żadne informacje poufne nie będą udostępniane bez uprzedniego zawarcia odpowiedniego porozumienia prawnego, takiego jak chociażby umowa NDA.

Chronimy własność intelektualną naszej firmy oraz innych osób przed niewłaściwym wykorzystaniem, sprzeniewierzeniem, zniszczeniem i utratą. Przestrzegamy obowiązujących przepisów i regulacji w regionach, w których działamy. Dotyczy to zarówno ochrony informacji zastrzeżonych jak i innej własności intelektualnej.

Działamy uczciwie, aby przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących kontroli eksportu oraz importu. Bierzemy odpowiedzialność za zrozumienie i przestrzeganie wszystkich przepisów jak i regulacji, dotyczących zgodności z międzynarodowym handlem (ITC).

Konkurujemy intensywnie, ale legalnie. Prowadzimy działalność gospodarczą zgodnie ze wszystkimi przepisami dotyczącymi konkurencji. Niniejszy kodeks postępowania został napisany w języku angielskim i chińskim - oba mają tą samą moc sprawczą.

Potrzebujesz szczegółowych informacji o naszych panelach fotowoltaicznych? Masz specjalne wymagania odnośnie dostawy? Po prostu skontaktuj się z nami. Doradzimy, pomożemy, stworzymy indywidualną ofertę. Możesz na nas liczyć.